دغدغه های یک کارمندبانک صادرات

مسائل وآموزشهاواخبار بانکی ،خاطرات ودست نوشته های یک کارمندبانک صادرات

شرایط افتتاح انواع حسابها

شرایط افتتاح انواع حسابها

سپرده های قرض الحسنه

انواع سپرده های قرض الحسنه عبارتنداز:عادی،کشاورزی،ویژه،مسکن،دانش آموز،آینده سازان،مشترک وجاری

1-    شرایط افتتاح حساب قرض الحسنه جاری

شرایط عمومی:

1-       متقاضی افتتاح حساب دارای اهلیت باشد  «اهلیت عبارتست ازتوانایی داراشدن حق واعمال آن وبردونوع است الف:تمتع که بازنده متولدشدن انسان شروع می شود ب:استیفاء ،همان اهلیت قانونی است که توانایی وصلاحیتقانونی شخص دراعمال واجرای حق می باشد»

2-       اشخاص محجور شخصا ً نمی توانندحساب جاری افتتاح کنندوافتتاح حساب برای آنهامی بایست باکسب نظرازواحدحقوقی  بنک باشد.«اشخاص زیر محجوروازتصرف دراموال وحقوق خودممنوع می باشند: الف:صغاریعنی کسی که به سن بلوغ نرسیده باشد ب:اشخاص غیررشیدیعنی کسی که ازرشدزشدکامل برخوردارنباشدوتصرفات اودراموال وحقوق مالی خودعقلانی نباشد ج:مجانین درخصوص این سه دسته افرادولی قانونی آنهامی تواندنسبت به افتتاح حساب اقدام نماید.

3-       آدرس محل سکونت یافعالیت شغلی متقاضی درمحدوده شعبه باشددرغیراینصورت افتتاح حساب منوط به اخذمجوزازحوزه مربوطه می باشد.

4-       متقاضی دارای 18 سال تمام بوده ودارای سوادخواندن ونوشتن باشد

تبصره : چنانچه دختری به سن 9 سال تمام قمری و پسری به سن 15 سال تمام قمری رسیده باشد با اخذ حکم رشد از محاکم صالحه و ارائه آن به بانک ، می تواند راسا" نسبت به انجام هر گونه عملیات بانکی اعم از افتتاح یا برداشت از انواع حسابها و ... اقدام نماید.

5-       متقاضی یا قائم مقام قانونی وی با در دست داشتن مدارک هویتی (شناسنامه – گذرنامه – کارت ملی) باید شخصاً به بانک مراجعه نماید.

6-       حداقل یکنفر از مشتریان که در شعبه افتتاح کننده حساب یا سایر شعب بانک صادرات ایران ، دارای حساب جاری میباشد و یا شخصی که برای رئیس شعبه شناخته شده باشد متقاضی را جهت افتتاح حساب معرفی نماید .

o  معرف صاحب حساب ضمن امضاء کارت حساب جاری ، صحت هویت و امضاء و نشانی متقاضی افتتاح حساب (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ) را تائید نماید .

o  در صورتیکه معرف در شعبه فاقد هرگونه حساب باشد ,می بایست از معرف احراز هویت کامل بعمل آید.

o  نشانی معرف در کارت افتتاح حساب درج گردد .

o  معرف صاحبان حسابهای جاری نباید از کارکنان بانک باشد .

7-       تائید صلاحیت متقاضی افتتاح حساب از طریق استعلام از بانک مرکزی ج . ا. ا جهت اثبات این موضوع که متقاضی مشمول " لیست سیاه " صادر کنندگان چک بلامحل نبوده و از داشتن حساب جاری قرض الحسنه در بانک منع نشده باشد .

تبصره : گواهی صادره توسط سایربانکها نمی تواندملاک عمل قرارگیرد.

8-       متقاضی باید فرم افتتاح حساب را در حضور متصدی مربوطه تکمیل و ضمن مطالعه شرایط عمومی و اختصاصی افتتاح حساب جاری قرض الحسنه ، نمونه امضاء خود را به بانک معرفی نماید .

شرایط اختصاصی :

الف : شرایط اختصاصی جهت اشخاص حقیقی :

-         اشخاص حقیقی ایرانی :

افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی ایرانی بارعایت شرایط عمومی افتتاح حساب جاری بلامانع است.

-         اشخاص حقیقی خارجی :

افتتاح حساب حهت اشخاص حقیقی خارجی (اتباع کشورهای بیگانه مقیم ایران یاخارج ازکشور)بارعایت موارد 1و2و7و8ازشرایط عمومی افتتاح حساب قرض الحسنه جاری وهمچنین رعایت مواردزیرامکان پذیر می باشد:

o        حداقل یکنفر از مشتریان که نزد شعبه افتتاح کننده حساب و یا سایر شعب بانک صادرات ایران دارای حساب جاری قرض الحسنه میباشد و یا شخصی که برای رئیس شعبه شناخته شده باشد ، متقاضی را جهت افتتاح حساب معرفی نماید . در صورت عدم امکان معرفی توسط یکی از مشتریان بانک و یا فردی که برای رئیس شعبه شناخته شده باشد ، میتوانند با معرفی یکی از سازمانهای دولتی ویا سفارت خانه های خارجی که مهر و امضاء آنها توسط وزارت امور خارجه ایران تائید شده باشد ، اقدام به افتتاح حساب قرض الحسنه جاری نمایند.

o        ارائه اصل و یک برگ تصویراز کلیه صفحات گذرنامه ومطابقت آن با اصل گذر نامه.

o        ارائه اصل و یک برگ تصویر پروانه اقامت در ایران و مطابقت آن با اصل پروانه اقامت
تبصره : افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای آندسته از اتباع حقیقی بیگانه که با روادید جهانگردی ( توریست) ویا موقت سه ماهه به کشور وارد میشوند مجاز نمیباشد.

o        درموردافتتاح حساب جاری برای اشخاص بیگانه حقیقی مقیم خارج ازکشورضمن رعایت رعایت شرایط عمومی واختصاصی مقرراست که افتتاح کننده حساب برای احرازهویت وامضاء به یکی ازشعب خارج ازکشوربانک مراجعه وفرم افتتاح حساب جاری راامضاء وشعبه مربوطه صحت امضای وی راگواهی نمایدویااینکه فرم نمونه امضاء برای متقاضی ارسال وسفارت یا مقام کنسولی کشورجمهوری اسلامی ایران درکشورمربوطه صحت امضاء وی راگواهی نماید.

ب: شرایط اختصاصی اشخاص حقوقی :

-         اشخاص حقوقی ایرانی :

درمورداشخاص حقوقی ایرانی بارعایت کلیه شرایط عمومی ازجمله معرفی معرف ورعایت مواردذیل می توان حساب جاری افتتاح نمود.

o        ارائه یک نسخه تصویریا رونوشت گواهی شده اساسنامه که درآن افتتاح حساب جاری در بانک تصریح شده باشد.
تبصره : در مورد شرکتهای غیر سهامی علاوه بر اساسنامه ، ارائه یک برگ تصویر یا رونوشت گواهی شده شرکتنامه که از طرف اداره ثبت شرکتها تائید شده باشد الزامی است .

o        ارائه یک نسخه روزنامه رسمی مبنی بر اعلام تاسیس ،ثبت ویاآخرین تغییرات در شرکت شامل تغییرات انجام شده در اساسنامه یا میزان سرمایه و سهم الشرکه و یا تعداد سهام سهامداران و یا هرنوع تغییرات دیگر که در آن موارد زیر قیدشده باشد .

- نام و مشخصات اعضاء هیئت مدیره فعلی
- نام و مشخصات مدیران و دارندگان حق امضاء مجاز شرکت
- مدت و حدود اختیارات هیئت مدیره
- تعیین نحوه امضاء مدیرانی که حق برداشت از حساب را دارا میباشند

o        مدیران و بازکنندگان حساب جاری جهت اشخاص حقوقی باید کتبا" اعلام نمایند که آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را در اختیار بانک قرار داده اند و ضمن تکمیل فرم زیر تعهد نمایند که هر نوع تغییر دراساسنامه یا شرکت نامه و یا اعضاء هیئت مدیره و همچنین تغییر سمت ، اختیارات و مدت تصدی مدیران و دارندگان حق امضاء شرکت را بلافاصله باطلاع بانک برسانند .

o        تایید صلاحیت متقاضی افتتاح حساب از طریق استعلام به تفکیک هر یک از دارندگان حق امضا تعهد آور شرکت از بانک مرکزی

o        علاوه بر دارندگان امضاء تعهدآور شرکت بنام شرکت هم بایستی استعلام شود و افتتاح حساب منوط به مسدود الحساب نبودن هر دو شخصیت حقوقی و حقیقی است .

توجه : درصورت تغییرمدیران می بایست استعلام ازبانک مرکزی بنام مدیران جدید انجام شود.

درخصوص شرکتهای منحل شده واشخاص ورشکسته مدیرتسویه می تواند نسبت به افتتاح حساب وبرداشت ازآن اقدام نماید.

 

ج : شرایط اختصاصی افتتاح جاری مشترک :

افتتاح حساب جاری مشترک جهت اشخاص حقیقی برای دونفر یا بیشتر با رعایت کلیه شرایط عمومی افتتاح حساب جاری و با ارائه مدارک زیر و همچنین تکمیل فرم افتتاح حساب مجاز می باشد.

o        ارائه اصل و یک برگ تصویر صفحه اول شناسنامه کلیه صاحبان حساب

o        ارائه نامه ای که موارد زیر در آن تعیین و مشخص شده باشد و کلیه متقاضیان آنرا امضاء وتایید نموده باشند .

o        تعیین نحوه برداشت از حساب

o        تعیین قدر السهم هر یک از صاحبان حساب

o        تعیین نحوه بستن حساب

o        نظر به اینکه کاهش یا افزایش تعداد صاحبان حسابها علیرغم بلا مانع بودن آن از لحاظ حقوقی به شرط تراضی ، مشکلاتی رابرای بانک ایجاد می نماید ؛ بنابراین هرگونه کاهش یا افزایش تعداد صاحبان حساب منوط به افتتاح حساب جدید با رعایت کلیه مقررات میباشد . بدیهی است تغییرات دارندگان امضا ءهای تعهد آور اشخاص حقوقی طبق روزنامه رسمی ارائه شده از قاعده فوق مستثناء بوده ودر این قبیل مواردصرفا" کارت افتتاح حساب تعویض خواهد شد.

توجه :

نحوه بستن این حساب نیز باید از طریق شرکاء مشخص گردد، اینکه به تقاضای یک یا چند نفر می تواند حساب را مسدود و سهم هر یک را پرداخت نمود. تمامی موارد تعیین تکلیف موجودی حساب در مواقع خاص باید در قسمت توضیحات کارتهای افتتاح حسابجاری قید و به امضای مجدد شرکاء رسیده باشد.

بانک موظف است در صورت اطلاع از فوت هر یک از شرکاء یا ورشکسته شدن (با تایید اداره ورشکستگی) و یا حجر و یا مسدودی موجودی هر یک بنابر تقاضای مراجع قضایی، حساب مشترک را بسته، سهم متوفی را به ورثه قانونی طبق ارائه دادنامه حصر وراثت و گواهینامه واریز مالیات بر ارث و یا مبلغ مسدود توسط اداره ورشکستگی را به آن اداره و یا هر نوع مسدودی قانونی را به نسبت سهم تعیین شده در صورت مطالبه پرداخت و بقیه سهم شرکاء را درحساب بستانکاران موقت نگهداری و مراتب را به مابقی شرکاء اطلاع و سهم هر یک را پرداخت  نمایند.

2-    شرایط اختصاصی افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز :

تعریف :

سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده ایست که دارنده آن وجوه خود را بدون قصد انتفاع و بمنظور اجر معنوی به بانک می سپارند.

1.       حداقل مبلغ برای افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز در حال حاضر 100.000 ریال و حداقل موجودی جهت شرکت در قرعه کشی در حال حاضر 200.000 ریال می باشد.

2.       نوجوانانی که دارای 12 سال تمام باشند می توانند بنام خود حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند، حق برداشت از حساب افتتاح شده منحصراً با صاحب حساب و پس از رسیدن به سن 15 سال تمام می باشد.

3.       اطفالی که به سن 15 سال تمام رسیده باشند، می توانند (بدون ارایه حکم رشد) منحصراً بنام خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند.

4.       مادران می توانند فرزند صغیر خود حساب پس انداز افتتاح نمایند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر به سن 18 سال تمام فقط با مادران می باشد.

3-         شرایط اختصاصی افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

تعریف :سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سپرده ایست که مشتری به بانک حق وکالت با توکیل می دهد تا سپرده وی را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا بطور مشاع بکار گرفته و منافع حاصله را طبق آئین نامه و مقررات مربوطه با داشتن حق مصالحه بین بانک و سپرده گذار، به تناسب مبلغ و مدت پس از کسر حق الوکاله پرداخت نماید.

1. حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب 50.000 ریال و شرکت در تقسیم سود مطابق مقررات اعلام شده از سوی بانک مرکزی ج. ا. ا (در حال حاضر 200.000 ریال) می باشد.

2. سپرده هایی مشمول دریافت سود می باشند که به مدت 30 روز متوالی دارای حداقل مبلغ تعیین شده (200.000 ریال) باشند و هر زمان که مانده حساب از حداقل تعیین شده کمتر شود حساب مذکور از شمول تخصیص سود خارج و برقراری مجدد آن مستلزم تأمین حداقل مبلغ استمرار آن به مدت 30 روز متوالی دیگر می باشد.

3. احتساب سود بر اساس حداقل مانده سپرده در هر روز صورت می پذیرد.

4. منافع سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت به طور علی الحساب و در اولین روز کاری ماه بعد پرداخت می گردد و پس از تعیین سود قطعی ناشی از عملیات سرمایه گذاری بانک تعدیلات سود طبق دستورالعمل های صادره انجام خواهد شد.

5. در صورتیکه صاحب حساب نسبت به انسداد سپرده خود اقدام نماید در این صورت در تاریخ انسداد حساب ضمن رعایت شرایط فوق، سود به صورت روزشمار محاسبه و پرداخت خواهد گردید.

6. مادران می توانند با تکمیل قرارداد حساب کوتاه مدت به نام خود و بنفع فرزند صغیر خود افتتاح و یا سپرده کوتاه مدت افتتاح شده قبلی خو را به نفع فرزند خود معرفی نمایند.

7. افتتاح حساب جهت اشخاص بی سواد بلامانع می باشد در این صورت از صاحب حساب حتی المقدور علاوه بر اثر انگشت به عنوان نمونه امضاء، مهر نام وی نیز اخذ خواهد شد.
تبصره : اشخاص بی سواد باید دو قطعه عکس جهت الصاق به کارت افتتاح حساب و دفترچه تسلیم بانک نمایند در غیر این صورت به هنگام برداشت از حساب ارایه مدارک معتبر عکس دار الزامی است.

8. افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت جهت اشخاص حقوقی با ارایه مدارک ذیل انجام می پذیرد:

o  فتوکپی یا رونوشت گواهی شده اساسنامه توسط اداره ثبت یا شرکت نامه (در مورد شرکت های غیر سهامی)

o  یک برگ از اولین آگهی تأسیس شرکت و آخرین آگهی رسمی منتشره در روزنامه رسمی کشور

o  آخرین صورتجلسه مجمع عمومی مربوط به انتخاب مدیران و دارندگان حق امضاء و حدود و مدت اختیارات آنها.

o  ارایه نامه به بانک مبنی بر مطلع نمودن بانک از هر نوع تغییرات در شرکت.

9. افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت برای دو یا چند نفر مشترکاً بلامانع می باشد در این صورت حق برداشت متفقاً خواهد بود (با امضاء تمام شرکا) در غیر این صورت صاحبان اینگونه حساب ها نحوه برداشت را هر یک به تنهایی یا با تعیین قدرالسهم هر یک مشخص می نمایند که می بایست چگونگی امر کتباً به بانک اعلام گردد.

 

5.       اشخاص دیگر (علاوه بر ولی، وصی، قیم) نیز می توانند برای اطفال صغیر حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند لیکن حق برداشت از حساب مذکور تا رسیدن صغیر به سن 18 سال تمام منحصراً با قائم مقام قانونی طفل خواهد بود.

6.       افتتاح حساب جهت اشخاص بی سواد بلامانع می باشد در این صورت از صاحب حساب در صورت امکان علاوه بر اثر انگشت به عنوان نمونه امضاء، مهر نام وی نیز اخذ خواهد شد.
تبصره : اشخاص بی سواد باید دو قطعه عکس جهت الصاق به کارت افتتاح حساب و دفترچه تسلیم بانک نمایند در غیر این صورت به هنگام برداشت ارایه مدارک معتبر عکس دار الزامی است.

7.       افتتاح حساب جهت اشخاص حقوقی با ارایه مدارک ذیل انجام می پذیرد :

o  فتوکپی یا رونوشت گواهی شده اساسنامه توسط اداره ثبت یا شرکت نامه (در مورد شرکتهای غیر سهامی).

o        یک برگ از اولین آگهی تأسیس شرکت و آخرین آگهی رسمی منتشره در روزنامه رسمی کشور.

o        آخرین صورتجلسه مجمع عمومی مربوط به انتخاب مدیران و دارندگان حق امضاء و حدود و مدت اختیارات آنها.

o        ارائه نامه به بانک مبنی بر مطلع نمودن بانک از هر نوع تغییرات در شرکت.

8.       افتتاح حساب برای دو یا چند نفر مشترکاً بلامانع می باشد در این صورت حق برداشت متفقاً خواهد بود (با امضاء تمام شرکا) در غیر این صورت صاحبان اینگونه حسابها نحوه برداشت را هر یک به تنهایی یا با تعیین قدرالسهم هر یک مشخص می نمایند که می بایست چگونگی امر کتباً به بانک اعلام گردد.

4-         سپره های بلند مدت

1. رعایت شرایط عمومی جهت افتتاح حساب.

2. در صورت عدم مراجعه مشتری در زمان انقضاء سررسید به منظور تعیین تکلیف، سپرده فوق تمدید شده تلقی می گردد و در این حالت سپرده مذکور بعنوان سپرده جدید تلقی و مشمول مقررات عمومی سپرده ها خواهد بود.

3. سود سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت به صورت روز شمار محاسبه و در ابتدای ماه بعد قابل پرداخت می باشد.

4. چنانچه دارنده حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت قبل از انقضاء قرارداد نسبت به انسداد و یا تقلیل قسمتی از مبلغ سپرده خود اقدام نماید سود برگشتی بر مبنای تعداد کل روزهای سپرده گذاری پرداخت می گردد.

5. در صورت فسخ انواع سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت قبل از سررسید توسط سپرده گذار پرداخت سود سپرده به ترتیب ذیل محاسبه خواهد شد.

o  در صورتیکه سپرده قبل از سررسید و در فاصله زمانی بین 1 تا 6 ماه از تاریخ افتتاح، مسدود گردد سودی معادل نیم درصد در سال کمتر از سود سپرده کوتاه مدت به صورت روزشمار به سپرده گذار پرداخت خواهد شد.

o  در صورتیکه سپرده قبل از سررسید و در فاصله زمانی بیش از 6 ماه و کمتر از یک سال از تاریخ افتتاح سپرده مسدود گردد سود سپره کوتاه مدت ویژه با در نظر گرفتن نیم درصد کمتر به صورت روزشمار محاسبه و پرداخت خواهد شد.

o  در صورتیکه سپرده قبل از سررسید و پس از گذشت یک سال و قبل از پایان سال دوم مسدود گردد سودی معادل نیم درصد در سال کمتر از سود سپرده های یکساله به صورت روزشمار محاسبه و به سپرده گذار پرداخت خواهد شد.

o  در صورتیکه سپرده قبل از سررسید و پس از گذشت سال دوم و قبل از پایان سال سوم مسدود گردد سودی معادل نیم درصد در سال کمتر از سود سپرده های دو ساله به صورت روز شمار محاسبه و به سپرده گذار پرداخت خواهد شد.

o  در صورتیکه سپرده قبل از سررسید و پس از گذشت سال سوم و قبل از پایان سال چهارم مسدود گردد سودی معادل نیم درصد در سال کمتر از سود سپرده های سه ساله به صورت روزشمار محاسبه و به سپرده گذار پرداخت خواهد شد.

o  در صورتیکه سپرده قبل از سررسید و پس از گذشت سال چهارم و قبل از پایان سال پنجم مسدود گردد سودی معادل نیم درصد در سال کمتر از سود سپرده های چهار ساله به صورت روزشمار محاسبه و به سپرده گذار پرداخت خواهد شد.

6. نحوه واگذاری تمام یا بخشی از سپرده سرمایه گذاری بلند مدت به یک یا چند نفر.

o  تکمیل و امضای برگ درخواست انتقال (ظهر نسخه اول سپرده ) توسط صاحب سپرده.

o  ارایه یک برگ فتوکپی شناسنامه و کارت ملی از هر یک از انتقال گیرندگان.

o  انتقال گیرندگان و یا نمایندگان قانونی می بایست در محل شعبه به جهت ارایه مدارک شناسایی و نمونه امضاء و تعیین مشخصات قدرالسهم طرفین حضور داشته باشند.

o  سود سپرده بر اساس قدرالسهم های تعیین شده نقداً پرداخت و یا به حسابهای معرفی شده نزد بانک واریز می گردد.

o  چنانچه یکی از صاحبان سپرده بخواهد قبل از سررسید وجهی از سهم خود را از اصل سپرده دریافت نماید علی الحساب سود برگشتی بر مبنای مبلغ پرداختی محاسبه از سپرده گذار دریافت خواهد شد.

 

بانک صادرات درخدمت شماست